Tuesday, March 15, 2016

草莓救星 / 這樣的我近年來
最最喜歡的歌 / 這樣的我。


多年前草莓救星 x 甜梅號 後搖版本
直到這首眾多弦樂器與古典弦樂結合
歌詞 旋律 編曲 依舊不變
美美的。


-----------------------------------------------------------------------------------

copyright © 2015 Happy yan. All Rights Reserved

No comments: